Brf Kaprifolens ordningsregler

Om allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar.
Om skada inträffar i huset gör en felanmälan. Vid akuta skador som brand, ring 112.

Om säkerhet 
Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Lämna inte källar- och vindsdörrar olåsta.

Brandsäkerhet 
På grund av brandsäkerhet får ingenting förvaras i entré eller trappuppgång, så som barnvagnar, rullatorer, cyklar o dyl. Inte ens en dörrmatta får finnas i trapphuset. Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och då blir oförmögna att ta sig ut på egen hand (Brandskyddslagen). Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Om brandvarnare saknas, tag kontakt med fastighetsskötaren.  

Sophantering
Alla ska följa anvisningarna för sophantering. Allt skall sorteras och behandlas enligt anvisningarna. Skrymmande föremål, såsom möbler, sanitetsgods, sopor som inte är hushållssopor t ex kartong till TV-apparater och möbler mm ska forslas till soptipp av den enskilde medlemmen. Det kostar föreningen mycket pengar varje gång någon ställer grovsopor i miljö- eller soprum.

Parkering av cyklar, barnvagnar etc
Cyklar och mopeder ska förvaras eller parkeras i avsedda cykelställ. Av brandskäl får inga barnvagnar, cyklar eller andra skrymmande föremål placeras i trapphusen. 

Rökning och grillning
Rökning är inte tillåten på innergården. Tänk på att om rökning sker på balkongen så kan sig röken flytta sig till andras lägenheter. Ta hand om din lägenhet och visa hänsyn - rök inte inomhus.
I samband med grillning utomhus skall likaledes hänsyn tas till att röken kan flytta sig till andras lägenheter.Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna. Ta själv hand om egna fimpar.  

Störande ljud
Störande ljud (t ex att borra i väggarna, hög musik etc) bör undvikas klockan 22.00 till 08:00. Ta extra hänsyn till dina grannar tidiga morgnar och sena kvällar. Ditt golv är oftast någon annans tak.
Vad gäller fest eller sammankomster under helg så bör man informera sina grannar i god tid, sätt gärna upp en lapp i trappen. Tänk på att visa hänsyn och sänka ljudnivån om någon störs.

Husdjur
Husdjur får inte rastas på innergården men det går bra att ha ditt djur på innergården förutsatt att det är kopplat och under uppsikt. Om olyckan är framme tar man genast upp avföringen.

Innergården
Innergården får användas för samkväm, lek och spel. Allt fotbollsspel eller liknande aktivitet som kan förorsaka skada är dock ej tillåtet på innergården. Rökning och husdjur är ej tillåtna på innergården.

Städdagar
Någon eller några gånger per år kan en extra städning av hela området eller andra åtgärder behövas. Det är önskvärt att medlemmarna ställer upp och bidrar efter förmåga.

Entré och trappuppgång

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller trappuppgångar. Inga lösa föremål får förvaras i trappuppgångarna, t ex mattor, barnvagnar. 

Källar- och vindsförråd
I förråden kan personliga tillhörigheter förvaras. Varje lägenhets förråd är märkt med
lägenhetsnummer. Gångarna skall dock hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källar- och vindsförråd. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråden. 

Husens exteriör
Det är inte tillåtet att fästa några föremål på fasaden utan styrelsens skriftliga tillstånd. Paraboler får inte monteras på vare sig fasad eller balkongräcke.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning beviljas sex månader i taget. Tänk på att Du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen. Se Andrahandsuthyrning under fliken Föreningsinfo för mer information.

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök (dock ej ventilationsapparatur som köksfläkt och spjäll) och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Föreningen äger ventilationsapparaturen i kök och svarar för drift och underhåll. Förändringar på denna får ej ske utan styrelsens skriftliga tillstånd och ska utföras av fackman. 

Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler.   
Vid behov av hantverkare så hänvisar vi er till Bostadsrätterna, de finner ni här.

Elektriska installationer
Alla fasta elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Kontakta fastighetsskötaren om du vill ha rekommendation om behörig elektriker. Inga förändringar får göras i proppskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd. 

VVS installationer
Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en bärande vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten.  
Styrelsen avkräver att kvalitetsdokument uppvisas eller skickas till styrelsen efter utfört arbete.

Avgift
Avgiften till föreningen betalas månadsvis och skall vara föreningen tillhanda via den ekonomiska förvaltaren senast förfallodagen.  

Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Läs under Överlåtelser.